Photos of this bike

  • HONDA VT250 (1987/N)
  • HONDA VT250 (1987/N)
  • HONDA VT250 (1987/N)
  • HONDA VT250 (1987/N)
  • HONDA VT250 (1987/N)
  • HONDA VT250 (1987/N)