Photos of this bike

  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)
  • KTM 690 DUKE (2014/14)

More from this dealer

View all bikes from this dealer