Photos of this bike

  • KTM 690 DUKE (2014)
  • KTM 690 DUKE (2014)
  • KTM 690 DUKE (2014)
  • KTM 690 DUKE (2014)
  • KTM 690 DUKE (2014)
  • KTM 690 DUKE (2014)

More bikes like this

View all bikes like this